Peabody City Park. Stone entryway. 02/23/2011. KSHS/Martin, Sarah.